Legea nr. 107 din 4 mai 2023

LEGE nr. 107 din 4 mai 2023
pentru modificarea și completarea Legii nr. 296/ 2004 privind Codul consumului

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 8 mai 2023

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 296/ 2004 privind Codul consumului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 43 se abrogă.

2. La anexă, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
17. distribuitor – operatorul economic care desfășoară activitatea de distribuție de bunuri și care își însușește titlul asupra mărfii pe care o vinde;

3. La anexă, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:
17^1. distribuția de bunuri – sectorul economic caracterizat prin activitatea mixtă de vânzare cu ridicata sau de intermediere a vânzării cu ridicata a produselor și de prestare a serviciilor de depozitare și transport, merchandising și marketing al bunurilor, pe bază de acorduri sau practici între doi sau mai mulți operatori economici, fără a fi afectate caracteristicile produsului;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 4 mai 2023.
Nr. 107

Legea nr. 107 din 4 mai 2023
Derulează în sus