Ordin nr. 2545/ 6316/ 2022 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 744.430 din 21.12.2022,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 237/ 2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/ 2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Autorităţii Vamale Române emit următorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobă Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Aplicaţia informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului naţional RO e-Transport, denumit Sistemul RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spaţiul privat virtual, denumit în continuare SPV.
(3) Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO eTransport se supun prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.090/ 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.
(4) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 1.190/ 4.625/ 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 30 iunie 2022.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Lucian-Ovidiu Heiuş

Preşedintele Autorităţii Vamale Române,
Bogdan-Lari Mihei

ANEXĂ
PROCEDURĂ
de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

ART. 1
Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură stabileşte cadrul de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.
(2) Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul naţional.
(3) Sistemul RO e-Transport este gestionat de către Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
(4) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în Spaţiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.090/ 2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.
ART. 2
Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport
(1) Categoriile de operaţiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional sunt cele prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport se face de operatorii economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
(3) Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicaţiei disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicaţiei puse la dispoziţie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor, parte a Sistemului RO e-Transport, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Documentaţia tehnică pentru microservicii şi aplicaţia prevăzute la alin. (3) sunt disponibile la adresa web https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport.
(5) În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referinţă în cadrul proceselor şi operaţiunilor specifice sistemului.
ART. 3
Date declarate în Sistemul RO e-Transport
(1) În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat şi transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum şi codul UIT generat.
(2) În cazul în care documentele deţinute de către utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, nu conţin date pentru încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri, cu excepţia datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile N.C., greutatea netă şi valoarea bunurilor transportate.
(3) Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care declară datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcţie de drepturile pe care acesta le deţine.
(4) În raport cu tipul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, declarantul va selecta tipul operaţiunii comerciale desfăşurate în funcţie de care aplicaţia informatică va activa câmpuri specifice de date.
(5) În cazul în care în cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
(6) Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat în sistem grupaj se deţine un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului transport.
(7) La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare şi ambalajele necesare comercializării şi transportului bunurilor.
(8) Stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport va avea în vedere:
a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;
b) în cazul tranzacţiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data declarării transportului în Sistemul RO eTransport;
c) în funcţie de tipul tranzacţiei declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.
(9) În cazul transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul exportului conform art. 2 pct. 9 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul unui birou vamal de export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat se declară pentru parcursul de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România.
(10) În situaţia în care bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost recepţionate sau au fost recepţionate parţial de beneficiarul/destinatarul menţionat în Sistemul RO e-Transport la momentul obţinerii codului UIT, bunurile nerecepţionate vor reveni la expeditor în baza codului UIT iniţial. Returul ulterior al bunurilor care au fost recepţionate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obţinerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile cu risc fiscal ridicat.
(11) În situaţia prevăzută la alin. (10), după recepţionarea bunurilor returnate în cazul în care obligaţia de declarare revine furnizorului sau după neefectuarea recepţiei în cazul în care obligaţia de declarare revine beneficiarului, declarantul va menţiona returul în zona „Confirmare Transport” a aplicaţiei informatice RO e-Transport, selectând opţiunea „Infirmat” sau „Confirmat Parţial”, urmat de menţionarea cantităţilor returnate în câmpul de date „Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menţionate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.
(12) În cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt transportate la nivel naţional cu mijloace de transport aparţinând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situaţie în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care mijlocul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.
(13) Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer sau transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, declaranţii vor selecta în aplicaţia informatică RO e-Transport opţiunea de transport similară în câmpul de date „Tip operaţiune”, urmată de selecţia în câmpul de date „Scopul Operaţiunii” a unei opţiuni în concordanţă cu destinaţia bunurilor transportate.
(14) În situaţia în care, în mod excepţional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT prevăzut la art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport şi va relua operaţiunea de declarare a transportului şi obţinere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona „Confirmare Transport” a aplicaţiei RO e-Transport opţiunea „Infirmat”, menţionând cauza în câmpul de date
„Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obţinut un nou cod UIT în funcţie de noile date.
ART. 4
Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obţinerea codului UIT
(1) În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT iniţial.
(2) După punerea efectivă în mişcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informaţiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicaţia informatică RO e-Transport.
ART. 5
Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport
(1) Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat prin utilizarea modalităţii prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face prin transmiterea unui fişier XML.
(2) După transmiterea fişierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele operaţiuni:
a) verificări şi validări privind structura şi sintaxa;
b) verificări semantice.
(3) După efectuarea operaţiunilor de la alin. (2) se generează un mesaj de răspuns.
(4) În situaţia în care drept urmare a operaţiunilor prevăzute la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanţelor, care atestă primirea declaraţiei în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declaraţiei se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor, care este pus la dispoziţia declarantului sub forma unui fişier arhivă de tip zip.
(5) În situaţia în care drept urmare a operaţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt identificate erori, declaraţia nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fişier de tip XML ce conţine erorile identificate, însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor, sub forma unui fişier arhivă de tip zip.
(6) După efectuarea verificărilor automate, fişierele prevăzute la alin. (4) şi (5) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi eliberate la cerere.
(7) Fişierul prevăzut la alin. (4) va fi disponibil în sistem pentru descărcare, pe perioada indicată la alin. (6) şi prin intermediul aplicaţiei prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b).
ART. 6
Notificarea părţilor implicate
Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se pun la dispoziţia părţii implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat, persoane din România, altele decât declarantul, următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport şi codul UIT.
ART. 7
Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate
(1) Dacă, cu ocazia constatării contravenţiei, este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal ridicat nedeclarate în Sistemul RO e-Transport înscrisă în documentele justificative prezentate.
(2) Dacă, cu ocazia constatării contravenţiei, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi stabilită în funcţie de valoarea unitară a bunurilor cu risc fiscal ridicat din precedenta tranzacţie cu produse similare. Prin tranzacţie cu produse similare se înţelege precedenta achiziţie atunci când obligaţia de declarare revine beneficiarului, respectiv precedenta livrare atunci când obligaţia de declarare revine furnizorului.
(3) În situaţia în care, cu ocazia constatării contravenţiei, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoţire a mărfii şi contravenientul nu are achiziţii/livrări de produse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeaşi poziţie tarifară. În situaţia în care în săptămâna anterioară nu au fost declarate în Sistemul RO e-Transport bunuri din aceeaşi poziţie tarifară, perioada de referinţă va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor produse similare declarate în Sistemul RO e-Transport.
(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile de la alin. (1) – (3), contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi determinată pe baza valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în funcţie de datele existente în sistemul de evidenţă vamal informatic integrat vamal. Perioada de determinare a valorii medii unitare a bunurilor cu risc fiscal ridicat va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor produse similare.
(5) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută la alin. (1) – (4).
ART. 8
Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole
(1) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum şi transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, menţionate la art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 145/ 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.
(2) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole vegetale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) – (3) din Legea nr. 108/ 2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

Ordin nr. 2545/ 6316/ 2022 din 21 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport
Derulează în sus