Ordin nr. 802/ 2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

Având în vedere prevederile art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 740.065 din 28.04.2022,
în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/ 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

ART. 1
Se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mirela Călugăreanu

Bucureşti, 29 aprilie 2022.
Nr. 802.

ANEXĂ
BUNURILE
cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

Nr. crt. Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat*)
1 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2 Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3 Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**), care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4 Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
5 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7 Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8 Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

*) Codul NC reprezintă poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2.658/ 87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/ 2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014. Atunci când intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul ordin şi noile coduri din nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/ 87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.
**) Sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize potrivit titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicaţiei EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

Ordin nr. 802/ 2022 din 29 aprilie 2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport
Derulează în sus