Ordonanţă de urgenţă nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022

Ordonanţă de urgenţă Nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Având în vedere necesitatea implementării şi operaţionalizării unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri, prin interconectare cu sistemele actuale deţinute de Ministerul Finanţelor (RO e-Factura şi Trafic control), în scopul creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi de prevenire şi combatere a comerţului ilicit de bunuri,
luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii de urmărire şi colectare a sumelor datorate bugetului de stat în cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat,
ţinând cont de faptul că reglementarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri în România reprezintă un obiectiv strategic în ecuaţia momentului, generat de schimbările paradigmei economice în conjunctura pandemică internaţională şi nevoia realizării unor pârghii de anticipare şi reglare a mecanismelor
economice şi a politicilor fiscal-bugetare,
întrucât combaterea fraudei în domeniul comerţului de bunuri cu risc fiscal ridicat reprezintă una dintre liniile prioritare de acţiune la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cazuistica a demonstrat că prejudiciile cauzate bugetului general al statului sunt semnificative şi, în multe cazuri, TVA rămâne nerecuperată.
În vederea reducerii decalajului fiscal rezultat din evaziunea şi frauda fiscală şi a impactului negativ al acestora asupra nivelului încasărilor la bugetul general consolidat al statului,
luând în considerare asigurarea unor condiţii de concurenţă şi echitate fiscală în rândul tuturor contribuabililor şi pentru combaterea creşterii inegalităţilor, în special prin raportare la contribuabilii de bună-credinţă, care se conformează regulilor fiscale,
în vederea reducerii evaziunii şi fraudei fiscale din domeniul comercializării bunurilor cu risc fiscal ridicat, cu impact asupra dezvoltării sociale în ansamblu, în special prin creşterea resurselor bugetului general consolidat al statului, cu influenţă directă asupra finanţării cheltuielilor de interes public şi a nivelului investiţiilor publice,
întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru monitorizarea circulaţiei bunurilor şi valorificarea în mod operativ a datelor şi informaţiilor obţinute generează un risc crescut de proliferare a fenomenelor de fraudă şi evaziune fiscală, cu consecinţă directă asupra încasărilor bugetare, cu impact direct asupra deficitului bugetar, mai ales în actualul context pandemic şi geopolitic,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
Se instituie Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit în continuare Sistemul RO e-Transport.
ART. 2
În sensul prezentei ordonanţei de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. transport rutier de bunuri – activitatea de transport de mărfuri reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
2. transport de bunuri cu risc fiscal ridicat – transportul rutier la nivel naţional al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
3. operator de transport rutier – orice întreprindere definită potrivit art. 3 pct. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, care asigură transportul de bunuri din categoria celor cu risc fiscal ridicat;
4. organizatorul transportului – operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor şi o transmite operatorului de transport rutier;
5. partida de bunuri – denumirea generică dată unui lot sau mai multor loturi de bunuri transportate cu acelaşi mijloc de transport care provin de la unul sau mai mulţi furnizori şi care au ca destinaţie unul sau mai mulţi beneficiari;
6. vehicul de transport – vehiculul utilizat pentru transportul, livrarea, mutarea, deplasarea sau orice alte activităţi similare ale bunurilor din categoria celor cu risc fiscal ridicat către unul sau mai multe locuri de descărcare, stabilit prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii
Vamale Române;
7. loc de încărcare – locul în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;
8. loc de descărcare – locul în care bunurile sunt descărcate din vehiculul de transport;
9. transport pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat:
a) transportul bunurilor provenite din achiziţii intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
b) transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
c) transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
d) transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional;
e) transportul bunurilor aparţinând unor operatori economici diferiţi între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
f) transportul bunurilor aparţinând aceluiaşi operator economic între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
g) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri;
h) transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul naţional, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
10. data declarată pentru începerea transportului – data la care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mişcare şi să circule între două locaţii situate pe teritoriul naţional sau între o locaţie situată pe teritoriul României şi un punct rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
11. cod UIT – codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;
12. identificarea prin cod UIT – deţinerea codului UIT pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.
ART. 3
Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
ART. 4
(1) Sistemul RO e-Transport include:
a) module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum şi codul UIT generat;
b) elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităţilor de produse transportate, precum şi orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
c) componente software pentru analiza integrată a datelor.
(2) Sistemul RO e-Transport utilizează date şi informaţii deţinute la nivelul instituţiilor sau autorităţilor publice, precum şi al structurilor subordonate sau coordonate de către acestea, care sunt necesare îndeplinirii scopului prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Autorităţile sau instituţiile publice care, direct sau prin intermediul structurilor subordonate sau coordonate, deţin orice fel de date sau informaţii necesare îndeplinirii scopului prevăzut la art. 3 au obligaţia de a le pune la dispoziţie gratuit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe bază de protocol încheiat în acest sens.
(4) Sistemul RO e-Transport se interconectează cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Autorităţii Vamale Române.
(5) Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, Sistemul RO e-Transport se poate interconecta cu alte sisteme de monitorizare şi control.
(6) Pentru realizarea atribuţiilor specifice prevăzute în actele normative, autorităţile sau instituţiile publice pot avea acces la datele şi informaţiile din Sistemul RO e- Transport, pe bază de protocol încheiat în acest sens cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
ART. 5
Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română, monitorizează transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional prin intermediul Sistemului RO e-Transport.
ART. 6
(1) Resursele financiare şi materiale necesare înfiinţării, funcţionării, dezvoltării, implementării şi mentenanţei Sistemului RO e-Transport se asigură de către Ministerul Finanţelor din bugetul propriu, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
(2) Personalul de specialitate necesar înfiinţării, funcţionării, dezvoltării, implementării şi mentenanţei Sistemului RO e-Transport se asigură de Ministerul Finanţelor în limita posturilor aprobate pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română şi Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 4 alin. (3) asigură din bugetele proprii resursele necesare furnizării datelor şi informaţiilor deţinute către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi interconectarea cu Sistemul RO e-Transport.
ART. 7
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor pune la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), în vederea obţinerii codului UIT.
ART. 8
(1) Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:
a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
(2) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.
(3) Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat.
ART. 9
(1) Utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) declară în sistemul RO e-Transport, prin opţiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.
ART. 10
Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.
ART. 11
(1) Pentru generarea codului UIT, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la
intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.
(2) Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.
(3) Este interzisă modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.
(4) Este interzisă descărcarea pe teritoriul României a bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepţia celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.
ART. 12
În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente
transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.
ART. 13
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) şi (4);
b) declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantităţi diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri;
c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3) şi art. 12;
d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 10.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice, precum şi confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
ART. 14
(1) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 15
(1) Procedura de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al Autorităţii Vamale Române, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emis în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.
ART. 16
Fac excepţie de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi organizaţiilor internaţionale, forţelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri
în domeniu sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziţie publică care necesită impunerea, potrivit dispoziţiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esenţiale de securitate ale statului.
ART. 17
(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu aduc atingere legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
(2) Datele şi informaţiile cu caracter personal obţinute în Sistemul RO e-Transport pot fi folosite exclusiv în acest scop sau în scopuri compatibile cu acesta, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
(3) Modalităţile de publicare, în scopul asigurării transparenţei şi tragerii la răspundere, a datelor cu caracter personal care au fost colectate în cadrul Sistemului RO e-Transport trebuie să fie în concordanţă cu scopul publicării şi protecţiei sferei private.
(4) Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, asigură managementul datelor şi informaţiilor existente în Sistemul RO e-Transport, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 18
Prevederile art. 13 şi 14 intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.
ART. 19
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18
decembrie 2021.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

p. Ministrul apărării naţionale,
Simona Cojocaru,
secretar de stat

Bucureşti, 8 aprilie 2022.
Nr. 41.

Ordonanţă de urgenţă nr. 41/ 2022 din 8 aprilie 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus