Statut

STATUTUL ASOCIAȚIEI ACDBR

Rescris la data de 20.01.2017, ca urmare a celor adoptate în Adunarea Generală a Asociaților desfășurată la data de 20.01.2017.

CAPITOLUL I – Denumirea, natura juridică, sediul, durata de funcționare

Art.1 – Denumirea asociației este ASOCIAȚIA ACDBR”, conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. 144649, eliberate de Ministerul Justiţiei, la data de 16.04.2015.
Orice act ce va fi emis de către asociație va purta mențiunea acestei denumiri.
ASOCIAȚIA ACDBR, numita în continuare „Asociația”, este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – Asociația își va putea înființa/ deschide – în funcție de necesități, interese și oportunități – filiale, sucursale și în alte localități din țară și/ sau străinătate, în condițiile prevăzute de legea în vigoare.

Art. 3 – Asociația va funcţiona pe termen nelimitat, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condiţiile legislaţiei în vigoare și a prezentului statut.

CAPITOLUL II – Scopul şi Obiectivele Asociației

Art. 4 – SCOPUL
Scopul Asociației este de a sprijini dezvoltarea activității economice și a investițiilor în domeniul distribuției, formarea și perfecționarea profesională, primirea și oferirea de informații tehnice și juridice necesare dezvoltării, consultanța, etica profesională, arbitraj între firmele membre, editarea unui buletin informativ al Asociației și de a reprezenta interesele asociaților săi, la solicitarea acestora, cât și din proprie inițiativă, în raport cu autoritățile române și străine, cu agenții economici sau cu alte instituții nonguvernamentale din țara și străinătate.

În vederea realizării scopului pentru care a fost înființată și a îndeplinirii acțiunilor pe care le inițiază, Asociația colaborează cu organele centrale și locale ale administrației de stat, cu camerele de comerț naționale și teritoriale din țara și străinătate cu alte instituții sau organizații nonguvernamentale.

Art. 5 – OBIECTIVE

Asociația îşi stabileşte următoarele obiective:

 1. Promovarea intereselor specifice de grup ale membrilor asociației;
 2. Reprezentarea intereselor și problemelor membrilor Asociației în fața altor organisme naționale sau internaționale pentru realizarea misiunii și a scopului Asociației;
 3. Informarea cu prioritate a membrilor săi despre reglementările relevante ce pot afecta activitatea comercială a acestora;
 4. Sprijinirea membrilor în dezvoltarea afacerii prin programe derulate la nivelul Asociației, în scopul îmbunătățirii abilităților personalului, proceselor operaționale și relațiilor cu clienții și furnizorii de produse și servicii.

Art. 6 – ACTIVITĂȚI

În vederea realizării scopului și obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:

 1. sprijină dezvoltarea colaborării comerciale și industriale a asociaților săi cu firme românești și străine;
 2. desfășoară activități de informare și documentare comercială, consulting și activități de conciliere intre asociații săi sau intre asociații săi și terți, la cerere;
 3. sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a comerțului, serviciilor și industriei de distribuție bazate pe libera inițiativă și pe concurența loială;
 4. sprijină activitatea de specializare profesională a asociaților săi și a altor agenți economici, după caz, în funcție de interesele Asociației;
 5. inițiază întâlniri și contacte comerciale între agenții economici români și străini;
 6. informează cu prioritate pe asociații săi, precum și pe cei interesați, despre reglementările privind activitatea economică, despre uzanțele comerciale, bancare, vamale, portuare, juridice, tehnice, tehnologice, manageriale, în vederea fundamentării deciziilor acestora în activitatea practică a firmelor;
 7. sprijină organizarea de târguri și expoziții specializate, prin organisme abilitate, cat și activitățile de reclama comerciala;
 8. editează și publică, material și/ sau virtual (prin internet) Buletinul Oficial al Asociației (Site-ul Asociației) și alte publicații de informare și reclamă comercială, legate de obiectul sau de activitate, editează prospecte, cataloage, pliante, brosuri și alte asemenea publicații cu caracter tehnic, comercial și publicitar, efectuează activități de multiplicare;
 9. acordă consultații asociaților săi;
 10. sprijină agenții economici pentru realizarea activităților comerciale de import-export și distribuție .
 11. contractează, pe bază de comision, servicii de interes general, în avantajul membrilor asociației, în domeniul programelor software, proiectare, productia și comercializarea produselor ce pot fi distribuite, inclusiv consultanta în domeniu, informare, documentare și alte servicii.
 12. facilitează organizarea de întâlniri comerciale și contacte intre agenții comerciale din țară și străinătate.
 13. comunică cazurile de forță majoră, la cererea asociaților și a partenerilor acestora din străinătate.
 14. pune la dispoziția membrilor săi studii sau analize cuprinzând cerințe și criterii de pregătire și desfășurare a activității în condiții de integrare în U.E., prin editarea de publicații, organizarea de manifestări.
 15. organizarea publicității prin toate mijloacele mass-media, acordarea de distincții, etc.
 16. întocmește studii, dă informatii și consultații privind comerțul românesc pentru distribuție la cererea autorităților centrale de stat;
 17. stabilește relații de colaborare cu asociații patronale similare, se afiliază la uniunile internaționale de profil și reprezintă interesele membrilor asociației pe plan national și internațional.
 18. urmărește promovarea schimburilor de experiență și de vizite între asociați și firme similare, participarea la misiuni economice, promovarea investițiilor de capital în industria de distribuție din Romania.
 19. promovează interesele specifice de grup ale membrilor asociației în relațiile cu Parlamentul, cu autoritățile guvernamentale și locale, cu organele de justiție, cu organizațiile sindicale, cu alte asociații patronale și profesionale din țară și străinătate.
 20. îndeplinește orice acțiuni care decurg din prevederile prezentului statut sau din legile țării;
 21. organizează misiuni economice ale oamenilor de afaceri din Romania și români în străinatate, pentru lărgirea și intensificarea schimburilor economice cu alte țări;

CAPITOLUL III – Patrimoniul și sursele de venit ale Asociației

Art. 7 La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 1050 (una mie cincizeci) lei, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului amintit.

Art. 8 Veniturile Asociației provin din:

 1. donaţii, sponsorizări sau legate, din ţară sau străinătate; donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui obiectiv, dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele Asociației. Asociația poate refuza, prin decizia Consiliului Director, orice donaţie sau legat oferit în termeni inacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului Statut. Pentru donaţiile condiţionate sau pentru cele cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoștinţă de modul cum a fost utilizată donaţia sa, Asociația punându-i la dispoziţie un raport, în acest sens;
 2. cotizaţii;
 3. veniturile realizate din activităţi economice directe sau prin asocierea în participaţiune, conform art. 48 din O.G. nr. 26/ 2000;
 4. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociație;
 5. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 6. sume rămase din exerciţiul financiar precedent;
 7. resurse obţinute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale;
 8. alte venituri prevăzute de lege;

(1) Asociația va avea gestiune, cont și ștampilă proprii. Asociația va ţine evidenţa financiar-contabilă conform legislaţiei în vigoare în materie, și va răspunde pentru modul cum gestionează patrimoniul. Asociația poate încheia acte juridice de administrare, conservare și de dispoziţie în nume și în cont propriu.

(2) Asociația poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului Asociației.

(3) Asociația poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal.

Art. 9 Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare se vor putea face cu semnătura Preşedintelui Asociației sau a persoanei desemnate, în mod expres, prin împuternicire scrisă, de către acesta.

CAPITOLUL IV – Membrii Asociației

Art. 10 Sunt membri ai Asociației:

 1. membrii fondatori;
 2. membrii activi;
 3. membrii asociați fără drept de vot;
 4. membrii de onoare.

Art. 11 (1) Membrii fondatori sunt persoanele juridice și fizice care au participat la constituirea și înscrierea Asociației ca persoană juridică.

(2) Membrii fondatori sunt de drept membri activi ai Asociației.

Art. 12 (1) Membrii activi ai Asociației pot fi persoane fizice sau juridice care, cunoscând Statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui și participă activ la realizarea scopului și obiectivelor acesteia.

(2) Sunt membrii activi cei care au fost primiți în Asociație ulterior datei constituirii ei și care prin activitatea desfășurată sunt legați direct de obiectul de activitate al Asociației (comerț cu ridicata al bunurilor). Membrii activi au drept de vot deliberativ în Adunarea Generală.

Art. 13 Membrii asociați fără drept de vot sunt persoane fizice, instituții de învățământ, asociații și fundații care activează în domeniul distribuție sau în domenii conexe distribuției și care consimt să colaboreze cu Asociația pentru realizarea scopului și obiectivelor sale.

Art. 14 Membrii de onoare ai Asociației sunt personalităţi marcante ale vieţii sociale, culturale, economice sau știinţifice, din ţară sau din străinătate, care prin activitatea lor sprijină scopul Asociației.

Art. 15 Se poate înscrie în Asociație ca membru orice persoană fizică, indiferent de profesie, rasă, religie, naționalitate, cetăţenie, origine socială, precum și orice persoană juridică, română sau străină, cu îndeplinirea următoarelor condiţii obligatorii:

 1. pentru persoanele fizice:

– să fi împlinit, până la data solicitării, vârsta de 18 ani;

– să fie recomandați de cel puțin un membru al Asociației;

– recunosc şi respectă Statutul Asociației;

– desfăşoară activităţi care pot contribui la realizarea scopului Asociației;

 1. b) pentru persoanele juridice:

– să fie legal constituite, potrivit legilor țârii în care au sediul social;

– să fie recunoscute potrivit legilor statului român;

– recunosc şi respectă Statutul Asociației;

– desfășoară activități care pot contribui la realizarea scopului Asociației.

Art. 16 (1) Pentru dobândirea calității de membru al Asociației, se va depune o cerere de înscriere adresată Președintelui Asociației, la care se va anexa fișa de prezentare a firmei. În cazul persoanelor fizice, la cererea de înscriere se va anexa fișa de prezentare a activității desfășurate.

(2) Cererea de înscriere se aprobă de către Consiliul Director, aprobarea fiind validată de către Adunarea Generală, în cea mai apropiată ședință.

(3) În caz de respingere a cererii, decizia Consiliului Director se comunică fără motivare celui care a cerut înscrierea. Contra deciziei Consiliului Director se poate face recurs la Adunarea Generală.

Art. 17 (1) Pierderea calităţii de membru al Asociației. Calitatea de membru al Asociației se pierde prin retragere, excludere sau deces.

(2) Retragerea are loc în baza și după cel puţin 30 de zile de la data depunerii cererii scrise de retragere, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză.

Membrii care se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului.

(3) Excluderea unui membru al Asociației este luată în considerare în următoarele cazuri:
a) neplata cotizaţiei pe timp de 3 luni;
b) pierderea exerciţiului drepturilor civile;
c) imixtiuni abuzive în administrarea Asociației;
d) săvârşirea unor fapte nelegale, nedemne, neloiale faţă de Asociație;
e) comiterea unor nereguli financiare;
f) prejudicierea imaginii Asociației;
g) dizolvarea Asociației.

Art. 18 (1) Membrii activi au următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației;
 2. să propună Consiliului Director măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi să facă cunoscute dificultăţile cu care se confruntă în desfăşurarea activităţii Asociației;
 3. să participe la simpozioane, expoziţii, schimburi de experienţă şi alte manifestări organizate de Asociație;
 4. să beneficieze de sprijin și consultanţă în domeniile ce privesc obiectul de activitatate al Asociației, aşa cum este el definit în prezentul Statut;
 5. să aibă acces la informaţiile și activităţile desfășurate de Asociație;
 6. sa recomande persoane juridice în vederea dobândirii calității de membru activ al Asociației;
 7. membrii au drept de vot în Adunarea Generală sau organele de conducere din care fac parte.

(2) Membrii asociați fără drept de vot și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la pct. (1), cu excepția celor de la lit. a) și g).

Art. 19 (1) Membrii activi au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare și hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;
b) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu legile ţării şi cu loialitate faţă de scopurile Asociației;
c) să participe la acţiunile organizate de Asociație;
d) să acţioneze pentru întărirea prestigiului Asociației şi pentru promovarea scopurilor acesteia;
e) să achite cotizaţia lunară stabilită de Adunarea Generală.

(2) Membrii asociați fără drept de vot și membrii de onoare au obligațiile prevazute la pct. (1) cu excepția celei de la lit. e).

Art. 20 (1) Cotizaţiile. Fondurile obţinute din plata cotizațiilor se constituie venit al Asociației. Aceasta are dreptul de a folosi fondurile obţinute din cotizaţii pentru derularea activităţilor, plata serviciilor sau achiziţionarea bunurilor ce sunt legate de activitatea Asociației.

(2) Valoarea cotizației lunare este hotărâtă de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

Art. 21 În cazul încălcării prevederilor Statutului, a Regulamentului de Organizare și Funcţionare sau a nerespectării obligaţiilor asumate, membrii pot fi sancţionaţi de către Consiliul Director.

Art. 22 Sancţiunile aplicate membrilor sunt:

 1. avertismentul;
 2. pierderea calităţii de membru al Asociației.

Art. 23 (1) Excluderea este propusă de Consiliul Director şi hotărâtă de Adunarea Generală cu o majoritate de ½+1 din voturi.

(2) În cazuri deosebite, la propunerea Consiliului Director, Președintele Asociației poate hotărî suspendarea calităţii de membru până la prima şedinţă a Adunării Generale, când se va hotărî asupra excluderii membrului respectiv.

(3) Membrii excluşi pierd orice drept asupra patrimoniului, respectiv asupra sumelor depuse cu orice titlu.

Art. 24 În toate cazurile, dobândirea, pierderea calităţii de membru al Asociației, drepturile, obligaţiile acestora, precum și sancţiunile, vor fi reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Asociației, aprobat prin hotărâre a Adunării Generale.

CAPITOLUL V – Conducere, administrare și control

Art. 25 Organele de conducere, administrare şi control ale Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală,
 2. Consiliul Director

Art. 26 (1) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor și este cel mai înalt for de decizie al Asociației. La reuniunile sale participă cu drept de vot toţi membrii fondatori şi activi.

(2) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, de regulă în primul trimestru al anului şi, în şedinţe extraordinare, ori de câte ori apar probleme a căror rezolvare nu poate fi amânată până la reuniunea ordinară.

(3) Şedinţele extraordinare ale Adunării Generale pot fi convocate de Preşedintele Asociației sau de membrii Adunării Generale, în unanimitate.

(4) Locul, data, ora și ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare se vor comunica tuturor membrilor cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul fixat pentru adunare. Pentru Adunarea Generală Extraordinară termenul este de 10 zile.

(5) Cvorumul pentru a fi considerată statutară ședinta Adunarii Generale este de jumatate plus unu din numărul total de membri cu drept de vot.

(6) În cazul în care nu este întrunit cvorumul, ședința Adunării Generale se va ține în ziua următoare, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, fără altă convocare și va fi legal constituită cu orice număr de membri ar fi prezenți.

Art. 27 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(2) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.

(3) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 28 Preşedintele Asociației prezidează Adunarea Generală. În cazul vacanţei sau a imposibilităţii exercitării funcţiei de Preşedinte, se alege un preşedinte de şedinţă al Adunării Generale conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art. 29 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a Cenzorului.

Art. 30 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. modifică actul constitutiv și statutul Asociației;
 2. aprobă strategia şi politica propuse de Consiliul Director;
 3. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Asociației şi orice alte acte interne de organizare;
 4. alege şi revocă Consiliul Director, Preşedintele şi Cenzorului;
 5. validează cererile de înscriere în Asociație, după ce acestea au fost aprobate de catre Consiliul Director;
 6. hotărăște asupra excluderii membrilor din Asociație, la propunerea Consiliului Director;
 7. stabileşte criteriile de aderare și excludere din Asociație;
 8. aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Consiliului Director și avizului cenzorului;
 9. aprobă raportul anual al Consiliului Director;
 10. aprobă organigrama;
 11. hotărăşte, la propunerea Consiliului Director, înfiinţarea de filiale sau sucursale;
 12. aprobă dizolvarea Asociației şi numeşte lichidatori, stabilind destinaţia bunurilor la dizolvare;
 13. îndeplineşte, în vederea atingerii scopului Asociației, orice alte activităţi neinterzise de prezentul Statut sau de lege.

Art. 31 (1) Consiliului Director este organul de administrare al Asociației și este alcătuit din 5 (cinci) persoane.

(2) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, cu posibilitatea realegerii. Un membru al Consiliului Director poate da împuternicire în vederea exercitării drepturilor sau îndeplinirii atribuţiilor aferente acestei calități numai unui alt membru al Consiliului Director.

(3) Mandatul primului Consiliu Director începe de la data înregistrării Asociației.

Art. 32 (1) Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde în următoarele cazuri:
a) deces;
b) demisie;
c) revocare.

(2) Revocarea unui membru se face de către Adunarea Generală, în cazul constatării săvârșirii cu intenţie a unor fapte de natură a prejudicia în orice mod Asociația.

(3) În caz de apariţie a unor locuri vacante, numirea unui nou membru va fi făcută în cel mult 90 de zile calendaristice de la data când poziţia a rămas vacantă.

Art. 33 (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial, şedinţele extraordinare convocându-se de către Preşedinte ori de câte ori este nevoie.

(2) Locul, data, ora și ordinea de zi ale ședinței Consiliului Director se vor comunica membrilor consiliului cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat pentru ședință.

Art. 34 (1) Consiliul Director deliberează în mod valabil în prezența a jumătate plus unu din membrii săi și adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți la ședință.

(2) Deliberările și deciziile Consiliului Director se consemnează în Decizii încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

(3) În cazul în care nu este întrunit cvorumul Statutar, ședința Consiliului Director se va ține în ziua următoare, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră, fără altă convocare și va fi legal constituită cu orice număr de membri ar fi prezenți.

(4) Deciziile luate de Consiliul Director, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului Director sau au votat împotrivă.

(5) Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului Director sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 35 (1) Membrii Consiliului Director care, întro anumită problemă supusă hotărârii acestuia, sunt interesaţi personal sau prin soţul lor, ascendenţii sau descendenţii lor, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot.

(2) Membrul Consiliului Director care încalcă dispoziţiile alin. (1) răspunde de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 36 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură aducerea la îndeplinire a scopurilor Asociației, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Statut şi aplică strategia şi politica Asociației, astfel cum sunt stabilite de Adunarea Generală;
b) organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda acesteia;
c) supune aprobării Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget şi execuţia bugetară;
d) hotărăște asupra schimbării sediului Asociației;
e) hotărăşte angajarea patrimoniului Asociației şi dă socoteală de actele sale în faţă Adunării Generale;
f) aprobă acceptarea donaţiilor şi legatelor condiţionate;
g) angajează personalul încadrat cu contract de muncă, stabileşte grila de salarizare a acestuia și nivelul remuneraţiei colaboratorilor;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite sau delegate de către Adunarea Generală.

Art. 37 Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Director va putea folosi şi personal remunerat, în condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

Art. 38 Preşedintele Asociaţiei este ales pentru o perioadă de 5 ani, cu drept de realegere şi are următoarele obligaţii:
a) reprezintă și angajează Asociația în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
b) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
d) exercită întreaga sa autoritate și competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor Asociației.

Art. 39 (1) Preşedintele poate delega din atribuțiile sale pentru anumite perioade de timp unui membru al Consiliului Director, precizând în scris sfera, durata și limitele competențelor, răspunzând solidar de actele și faptele mandatarului său.

(2) În cazul în care funcţia de Preşedinte devine vacantă, este preluată, în ordine, de membrii Consiliului Director sau alt membru până la alegerea din cadrul Adunării Generale.

Art. 40 Controlul activităţii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor, sau o comisie de cenzori, a cărei componenţă va fi votată în Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, după caz.

CAPITOLUL VI – Dizolvarea Asociației

Art. 41 Asociația se dizolvă astfel:

a) de drept prin:

1) împlinirea duratei pentru care a fost constituit;

2) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

3) imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociației, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Consiliul Director trebuia constituit;

b) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

1) scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

2) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3) Asociația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

4) Asociația a devenit insolvabilă;

5) Asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile; aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

Art. 42 (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit deciziei Consiliului Director.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum și în cazul în care prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare se vor atribui de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) În cazul în care Asociația a fost dizolvată pentru faptul că: scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; Asociația urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială Asociația îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă este de interes local.

CAPITOLUL VII – Lichidarea Asociației

Art. 43 (1) În caz de dizolvare, lichidatorii se numesc astfel:

a) prin hotărâre judecătorească în următoarele cazuri:

1) la împlinirea duratei pentru care a fost constituit;
2) la realizarea/imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit;
3) la imposibilitatea constituirii Consiliului Director;
4) la reducerea numărului de membri, sub limita prevăzută de lege;
5) dacă scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
6) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
7) dacă urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
8) când Asociația a devenit insolvabilă;
9) alte cazuri prevăzute de lege;

b) prin hotărârea Consiliului Director.

(2) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

Art. 44 (1) Lichidatorii pot fi persoane fizice sau juridice, reprezentanţii acestora din urmă trebuind să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.

(2) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia bilanţul contabil care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociației.

(3) Lichidatorii au obligaţia să primească și să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociației, precum şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(4) Ei sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(5) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

(6) Lichidatorii îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor şi, atât faţă de Asociație, cât și faţă de membrii, ei sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 45 (1) După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul contabil, registrul-jurnal și un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociația, în vederea radierii.

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociației din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 46 Asociația încetează să aibă fiinţă la data radierii din Registrul asociațiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale

Art. 47 Orice litigiu decurgând din activitatea Asociației se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar fiind rezolvat pe căi legale.

Art. 48 Modificările și completările prezentului Statut se fac prin hotărâri ale Adunării Generale în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.

Art. 49 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr 26/ 2000 cu privire la asociații și fundaţii și cu legislaţia română în vigoare.

 

Prezentul Statut a fost redactat şi certificat în 5 exemplare, fiecare cu valoare de original.

Derulează în sus